TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

W dobie dynamicznych zmian klimatycznych i rosnącej świadomości ekologicznej dotacje unijne stają się kluczowym narzędziem wspierania innowacyjnych projektów. Choć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) promuje innowacje, to jednocześnie stawia przed beneficjentami wyzwania, eliminując pewne obszary. Zastanówmy się, jakie są kluczowe warunki, które decydują o sukcesie wniosku o dofinansowanie, skupiając się na ostatnich decyzjach dotyczących Programu „Czyste powietrze”.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dofinansowanie czyste powietrze?

Aby skorzystać z programu, osoba fizyczna musi spełnić pewne warunki. Może to być właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, a także osoba posiadająca wyodrębniony lokal mieszkalny z księgą wieczystą. Kluczowym kryterium jest roczny dochód, który nie może przekroczyć 100 000 zł. W przypadku osób mieszkających razem przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 1400 zł, natomiast dla osób mieszkających samotnie ta granica wynosi 1960 zł. Jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą, jej przychód nie może przekraczać 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Program „Czyste Powietrze” obejmuje różnorodne działania, na które można uzyskać wsparcie finansowe. Dotyczy to między innymi wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacji domów, wymiany okien i drzwi. Istotne jest, że wsparcie finansowe może być przyznane nie tylko na projekty zakończone, ale także te w trakcie realizacji czy jeszcze nierozpoczęte. Jednak koszty poniesione przed złożeniem wniosku muszą obejmować okres nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed datą wniosku, a także nie wcześniej niż 15.05.2023 r.

Projekt musi być ukończony w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotacje unijne. Wysokość dopłaty bezpośredniej zależy od dochodów rodziny i może wynieść od 30 do 90 proc. kosztów inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000 zł dla podstawowego poziomu i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dopłaty do czystego powietrza.

Kto nie dostanie dofinansowania czyste powietrze?

NFOŚiGW zdecydowanie stawia na elastyczność, ale przyznaje, że niekiedy to podejście generuje sytuacje, które można nazwać sztucznymi, wynikającymi z chęci skorzystania z atrakcyjności Programu. Jednak już teraz warto zwrócić uwagę na warunki „Czystego powietrza”, które wykluczają z dopłat bezpośrednich budynki niespełniające funkcji mieszkalnej dla wnioskodawcy. Brak kwalifikacji do dofinansowania występuje również, gdy na ponad 30% powierzchni budynku prowadzona jest działalność gospodarcza. To istotne ograniczenie, mające na celu skoncentrowanie wsparcia na projektach skierowanych głównie do potrzeb mieszkańców. Dodatkowo zgodnie z zapisami Programu, nie przewiduje się dotacje unijne dla przedsięwzięć realizowanych w budynkach wykorzystywanych sezonowo ani w obiektach gospodarczych.

NFOŚiGW podkreśla potrzebę skoncentrowania się na realizacji celów programu, unikając sztucznych sytuacji czy nadużyć. Elastyczność w zasadach nie oznacza swobodnego podejścia do kwalifikacji projektów, ale raczej dostosowanie się do różnorodnych sytuacji, zawsze z poszanowaniem głównych założeń Programu. Wnioskodawcy mają w swojej ręce klucz do sukcesu – dostosowanie projektów do wytycznych, by stać się częścią tej inspirującej inicjatywy, której celem jest nie tylko poprawa jakości powietrza, ale także wspieranie społeczności i zrównoważony rozwój.